Turktime
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Tekzip
Ankara Kulisi
YAZARLAR
1 Temmuz 2010 Perşembe

Tekzip

Adresi Turktime.com olan Türk Time adlı ulusal Haber Portalınızın, Ankara kulisi Bölümünde “TBMM’nin Müdürü Nasıl Atandı?” başlıklı yazıda asılsız,mesnetsiz iddialarla müvekkilim TBMM TV Müdürü Nihat BÜK’E kara çalınmaktadır.

Bu yazı ve sonunda yer verdiğiniz yorumlar müvekkile dönük saldırı amaçlı olduğu gibi, yüce bir kurulum olan TBMM’nin Başkanı ve yöneticilerine de saldırı içerikli, gerçeğe aykırı ve kasıtlı bir yayındır. Bilindiği üzere basın hakkı, gerçekleri çarpıtma ve kişileri kötüleme hakkı vermez.

TBMM TV Müdürlüğü 29.11.2006 tarihli 5559 sayılı yasanın 1. maddesiyle 2919 sayılı TBMM Genel Sekreteri Teşkilat Kanununun 2. maddesinde yapılan değişiklikle kurulmuştur.

Bu yasa çıkıncaya kadar TBMM TV Anayasa RTÜK Kanunu, TBMM İçtüzüğü, TBMM tarafından çıkarılan yönetmelik ve yetkili makamların kararı doğrultusunda yayın faaliyetini sürdürmüştür.

Müvekkil Nihat BÜK yasa çıktıktan sonra 28.12.2006 tarihinde dönemim TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından TV Müdürlüğüne atanmıştır.

Nihat BÜK TBMM TV’nin kuruluşundan, müdür olarak atandığı tarihe kadar  TBMM TV’de muhabirlik, haber müdürlüğü ve TV birim sorumlusu olarak çeşitli görevlerde kesintisiz olarak çalışmıştır. TV, müdürlük çeşitli teşkilat içinde konulmadığı için yasa bu birime dönük kadrolar tahsis edilmediğinden, müşavir ve Başkan müşaviri unvanlarında görev yapmıştır. Zaten TV’de çeşitli pozisyon ve unvanlarda çalışan  diğer kamu görevlileri de yasal değişiklikten sonra TV’ye dönük kadro unvanlarını almışlardır.

Nihat BÜK TBMM TV Müdürlüğüne atandığı tarihte, TBMM de müdür yardımcısı ve daha üst yönetim görevlerine atanma şartları, TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Nihat BÜK bu yönetmeliğin 12. maddesinde aranan, eğitim, çalışma süresi ve görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olma şartlarını taşıdığından hukuka uygun olarak boş olan Müdür kadrosuna atanmıştır.

Yazıda iddia edildiği gibi 1996 yılında yürürlüğe giren Televizyon Müdürlüğü Yönetmeliği adında bir Yönetmelik yoktur. Bu Müdürlük yukarıda açıklandığı üzere 29.11.2009 tarihli 5559 sayılı yasa ile kurulmuştur.(TBMM TV Müdürlüğü yasa ile kurulduktan sonra TBMM Televizyonu Yönetmeliği 31 Mayıs 2008 günlü 26892 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)  

8.6.1996 tarihinde TBMM Televizyon Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir .Bu Yönetmelikte Müdür kadrosu düzenlenmiştir, kaldı ki bu hukuken de mümkün değildir.Kadro ve Müdürlük yasa ile oluşturulabilir.

Nihat BÜK’ ün TV Müdürlüğüne atandığı tarihte TBMM Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Müdürlük için aranan şartlara sahip olduğu gibi; Müdürlük ataması için uygulanması hukuken mümkün olmayan o tarihte hala yürürlükte olan TBMM Televizyon Hizmetleri Yönetmeliğinin 7. maddesinde ki şartları da taşımaktadır. Nihat BÜK, bu maddede öngörülen,”habercilik alanında çalışmış olma ve 10 yıl yayın alanında deneyimi bulunma” şartlarına da sahiptir.

Müvekkil 1976 yılında TBMM de kamu görevinde başladığı 1991 yılına kadar çeşitli gazetelerde yayıncılık ve habercilik yapmıştır.

Müvekkilin TBMM deki resmi hizmet cetvelinden de tespit edileceği gibi, 1994 yılında kuruluşundan itibaren TBMM TV’nin yayıncılık faaliyeti içinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.1994 yılından TV Müdürlüğüne atandığı 2006 yılına kadar 11 yılı aşkın bir süre TBMM TV de yayıncılık alanında deneyimi olmuştur. Müvekkil 15.12.1995 den Müdürlüğe atandığı 28.12.2006 tarihine kadar TBMM TV’nin yayın faaliyetinde sorumlu kişi olarak görev yapılmıştır. Anılan yönetmelikte “kadro” , “unvan” değil faaliyet yapılan habercilik ve yayıncılık “alanı” esas alınmaktadır.

Bu durumda müvekkilin TBMM TV Müdürlü için Yönetmelikte aranan tüm şartlara sahip olduğu kuşkusuzdur.

Bu resmi kayıt ve bilgiler karşısında yazıda yer alan;

“TBMM Televizyon Müdürü Müdürlük Unvanını alırken, Yönetmelik hükümlerine göre 10 yıl yayın deneyimi bulunmasına rağmen müdürlük makamına atandı.”

“Yönetmelik dikkate alınmadan Nihat BÜK’ ün atanması yapılıyor “ ibareleri tümüyle gerçeğe aykırı ve müvekkile saldırı amaçlıdır.

Yönetmeliğin hiçbir yerinde “yayımcılıkla ilgili resmi görev” ibaresi bulunmazken, yazıda da bulunan Nihat BÜK Müdür yapılırken müşavirlik kadrosunda olduğu için yayıncılıkla ilgili resmi bir görevi yoktu” tespiti de gerçeğe aykırı ve kasıtlı olarak yazılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik Hükümleri ve resmi belgeler ortadayken, TBMM yönetimini ve dönemin TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ’ ın bile aldatıldığı olayda, Nihat BÜK’ ün atamasının yapılabileceği ileri sürülerek “Arınç ikna edildi” şeklinde ibreler yer verilerek, müvekkilin hukuka aykırı olarak atandığı iddiası da müvekkile haksız saldırı amaçlıdır.

Yine yazıda yer alan “Yönetmeliğin sır gibi saklandığı” ibaresi, yazının tümüyle dedikodu üzerine inşa edildiğinin traji - komik bir kanıtıdır. Hiçbir yönetmelik sır gibi saklanamaz. Gerek 1996 da yürürlüğe giren Yönetmelik (8.6.1996 tarihli ve 22660 nolu  Resmi Gazete ), gerekse 2008 yılında çıkarılan Yönetmelik (31.05.2008 tarihli , 26892  sayılı Resmi Gazete) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra TBMM internet sitesinde ve mevzuat kitapçığında  da yayınlanarak herkesin bilgisine açık hale gelmiştir.

Müvekkilin atamasının Yönetmelik değişikliği ile kılıfına uydurulduğu iddiası da iftira niteliğindedir. Müvekkilin atama tarihinde ki şartları ilgili yönetmeliklerde aranan şartlara zaten uymaktadır. Öte yandan müvekkil, Sayın Bülent ARINÇ TBMM Başkanı iken atanmış, Yönetmelik, Sayın Köksal Toptan TBMM Başkanı iken çıkarılmıştır. TBMM Başkanı Köksal TOPTAN tarafından görevden alınmış ve mahkeme tarafından bu işlem hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Müvekkili iki kez görevden alan TBMM Başkanının müvekkilin atamasını hukuka uygun hale getirmek için yönetmelik değiştirdiği iddiası gündelik hayat bilgileriyle bile imkânsız kabul edilir!

Müvekkilin tüm sicil dosyasının anılan davada İdare Mahkemesince hukuka uygunluk denetiminden geçirildiğini ve müvekkilin yasaya, kariyer ve liyakat ilkelerine göre atandığının ve başarılı bir yönetici olduğunun bu kararla tescil edildiğinin bir kanıtıdır.

Yazını altında “yorumlar” kısmında yer alan yorumlarda müvekkilin ataması ve kendisiyle ilgili haksız isnatlarda bulunmaktadır.

“Televizyonda adam harcama metotlarına başvuruluyor, çalışanlar görev değişikliği ile emekliliğe zorlanıyor.”

“Bülent ARINÇ’ın yazısını taklit edildiği “  yönündeki ifadeler gerçeğe aykırı ve suç isnadı içeren ispatı zorunlu hususlardır.

Sonuç olarak müvekkilim Nihat BÜK yıllarca başarılı ve saygın bir gazeteci olarak bilinen, 1994 yılında kurulduktan sonra TBMM TV’ nin yayın hizmetinde çeşitli unvanlarla ve görevlerde bulunmuş bir kamu görevlisi iken; müvekkile dönük basın ahlakı ve basın hürriyeti ile bağdaşmayan, iftira, hakaret içeren söz konusu yazı, gerekli araştırmalar yapılmadan, dedikodulara dayalı olarak hazırlanmış, kasıtlı, kötü niyetli ve müvekkile saldırı amaçlı bir habercilik anlayışının ürünüdür.

İş bu tekzibimizin bütünüyle, aynı yerde aynı düzen de, bu tekzibin elinize geçmesinden itibaren en geç üç gün içinde yayınlanmasını; söz konusu yazının haber potalından kaldırılmasını; aksi takdirde tekzibin yayınlanması için yargıya başvuracağımızı, haber ve yorumla ilgili sorumlu kişi ve kurumlar hakkında cezai ve hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tutarak müvekkil adına talep ederim.

Nihat Bük Vekili Av. Tuba Kayalık

 

TURKTIME’IN AÇIKLAMASI

Tekzip, yasal bir haktır. Yasal olmaktan öte yayımcı için vicdani bir sorumluluktur. TBMM’nin Turktime’a gönderdiği tekzibin yayımlanıp, yayımlanmaması Turktime’ın kararına bağlıdır. Yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen TBMM’nin tüzel kişiliğine duyduğumuz saygının gereği olarak bu tekzip metnini yayınlayacağız. TBMM’nin gönderdiği tekzip metninde Turktime’a ağır saldırı, iftira ve hakaret unsurları vardır. Tekzip metninde “asılsız, mesnetsiz, saldırı amaçlı, gerçeğe aykırı ve kasıtlı bir yayın…” ifadeleri hakaret unsurları taşımaktadır. Turktime, bu ifadelere karşı yasal haklarını saklı tutmaktadır. Önce TBMM TV müdürü Nihat Bük’ün açıklamasını yayınlıyoruz, daha sonra da Turktime’ın açıklamaya yaptığı açıklamayı…

TBMM Televizyonu’nun 29.11.2006 tarih ve 5559 sayılı yasa ile kurulması ve yasa çıktıktan sonra da Nihat Bük’ün Televizyon Müdürlüğü’ne atandığı doğru. Ancak; gözden bilinçli bir şekilde kaçırılan bölüm var ki, o da hayati önemde.

Bülent Arınç’ın kadro verirken imzaladığı listede Nihat Bük, Arınç’ın imzasına hangi kadroda sunulmuştur? Müdür olarak mı, Başkan Müşaviri olarak mı?

Biz söyleyelim;

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın  onayına sunulan listede Nihat Bük’ün görevi;  ‘Başkan Müşaviri’dir. Sayın Arınç, Başkan Müşaviri unvanının üzerine el yazısıyla ‘Televizyon Müdürü‘ olarak yazmıştır. Atama listesinde herkesin görevi belli iken, neden Nihat Bük’ün görevi Başkan Müşaviri olarak geçmektedir?

Nihat Bük, TBMM Televizyonunun kuruluşu olan 1994 yılı sonundan itibaren Genel Sekreter Müşaviri ve son bir yılda Başkan Müşaviri görevinde bulunmuştur. Kesinlikle başka bir unvanı yoktur, olmamıştır. Televizyon içinde yapılan ‘iç görevlendirmeler’ de resmi değildir. Televizyon’da görev yapan diğer personelin statüsü ile Nihat Bük’ün statüsü farklıdır. Nihat Bük’ün televizyonda muhabirlik unvanı hiç olmamıştır, resmi bir muhabirlik kadrosu da 2006 yılı sonuna kadar zaten olmamıştır. Nihat Bük’ün elinde televizyon sorumlusu olarak görev yaptığını iddia ettiği döneme ilişkin, ‘ müşavir kadrosunda Televizyon Müdürü olacak“ şeklinde kayıtlı bir yazı var mıdır?

Varsa göstersin, yayınlayalım!

Nihat Bük, dönemin Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Şahap Alp tarafından hiç kimsenin ilgilenmediği televizyonda, “sorumlusun” denmesiyle sorumlu olmuş, iç yazışma ile görevlendirilmiştir. Resmi kayıtlarda böyle bir görevlendirme yoktur.  Yasal bir sorumluluğu da yoktur.

Varsa göstersin, yayınlayalım!

 

Yasal olarak kendisini Amir ya da Müdür yerine koymuş ise 2006 yılına kadar televizyon çalışanlarına verilen cezalarda neden Daire Başkanlarının imzası vardır da, Nihat Bük’ün imzası yoktur? Çünkü… Nihat Bük, yasal olarak Müdür ya da amir değildir, yasal olarak imza yetkisi yoktur, olmamıştır da.

1996 yılında yürürlükte olan bir yönetmelik vardır. Bu yönetmelik de buradadır: Yayınlanmış yönetmeliği hangi hakla yok sayıyorsunuz? 2006 yılında yapılan atama, 1996 yılındaki yönetmeliğe göre mi yapılır, 2008 yılında yapılan yönetmeliğe göre mi? Belki Tekzip metninde ne yazsak gider anlayışı içinde yazmış olabilirsiniz, ancak; Yayın kurulumuzun hukuk servisi, bunu bilmeyecek kadar cahil değildir. 2006 yılındaki atama, 2008 yönetmeliğine göre değil,  1996 yönetmeliğine göre yapılmıştır. Zaten adı geçen 1996 tarihli yönetmelikte sadece Televizyon müdür ve müdür yardımcısının atanma şartları yazılmıştır ki, biz de bunu yazdık…

Nihat Bük’ün TV Müdürlüğüne atandığı tarihte görevde yükselme yönetmeliğinden bahsedilmektedir. Gerçekten bu kadar hata olmaz, olamaz. 1. sayfada reddettiğiniz 1996 tarihli yönetmeliği hatırlamış bulunmaktasınız. Yukarıdaki cümleleri sanki hiç yazmamış gibi, “öyle bir yönetmelik yok “ diye üzerine basa basa yazdığınız yönetmeliğin ipine sarılmaktan nedense hiç çekinmemişsiniz.  

Ve yok dediğiniz 1996 tarihli yönetmeliğin 7. Maddesindeki şartları Nihat Bük’ün taşıdığını iddia etmektesiniz.  Demek ki bir yönetmeliğin varlığını inkârdan vazgeçtiniz! Tebrikler, bu da bir aşamadır!

 

PEKİ, BU YÖNETMELİK NE?

Tekzip metninde üst paragrafta yok ediğiniz ancak alt paragrafta nihayet kabul ettiğiniz gibi,  8.6.1996 tarihli TBMM Televizyon Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Kanun olmaması nedeniyle Müdür’lük makamının verilmemesi bizim sorunumuz değildir. Kanun çıkarılması konusu Sayın TBMM Başkanlığının bileceği bir konudur...

Yine ısrarla söylüyoruz. Nihat Bük’ün en az 10 yıl yayın alanında deneyimi bulunmamaktadır.  TBMM’deki sicil kayıtlarını gönderin yayınlayalım.  Nihat Bük’ün  Müşavir kadrosu ile ‘TBMM Televizyon’unda görevlendirilmesi, onun Televizyon Müdürlüğü’nü hak ettiği anlamına gelmez. TBMM de 30’a yakın müşavir var, komisyonda çalışan müşavirler de var. Bu anlayıştan hareketle o müşavirlerde yarın yönetmelikleri hiçe sayarak  ‘ uzmanım mı ‘  diyecek? Bunlar hukuk dışı söylemlerdir. Gerçekle de ilgisi bulunmamaktadır.

Nihat Bük’ün TBMM’de müşavir olarak göreve başlama tarihi tam olarak 1991 yılı eylül ayıdır.  1994 yılında Televizyon biriminde ‘ şifahi olarak ‘ görevlendirilmiştir. Hiçbir televizyon kuruluşunda yayıncılık yapmamıştır. TBMM Televizyonunun kuruluşunda Televizyon deneyimi yoktur. Bu iddiamız da doğrudur ve arkasındayız.

Hangi televizyonda daha önce görev yapmışsa ismini öğrenelim?

Zaten siz de ifşaatta bulunarak, “TBMM Televizyonunda 11 yıl çalışmış, süreyi doldurmuş” türünden bir açıklama ile deneyiminizi televizyonda kazandığınızı beyan ediyorsunuz. İddialarınızla, yazdıklarınız çelişkili.

Tekzip metninde de belirtildiği üzere Nihat Bük’ün yayıncılık deneyimi sadece TBMM Televizyonuna dayandırılmaktadır. Yani yayın deneyimi yoktur. Bu da bizim haberimizi açıkça doğrulamaktadır.

Nihat Bük’ün göreve dönüşü ayrı bir konudur, atanması ile ilgili prosedür çok ayrı bir konudur. Biri görevden alma, diğeri atanma şeklidir. İyi okuyunuz.  

Nihat Bük ile ilgili olarak şu anda açılan bir soruşturma bulunduğu da gözden kaçırılmamalıdır…

Son olarak şunu eklemek isteriz;

Turktime’ın belgeli ve doğru haberine karşılık bizi buram buram hakaret kokan tekziple sindirmek isteyenler şunu bilmeli;

Turktime, her duyduğunu kaleme almış olsaydı, Turktime’ın her santimi özel haberlerle dolardı…

Biz, belgeli ve doğru haberleri yayınlamayı tercih ettik…

Kamuoyuna saygılarımızla…

 

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar
 Sedat Şirin
 19 Kasım 2009 Perşembe 18:42
Soruşturma açılsında kim ak kim kara görürüz
Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Turktime uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Facebook Twitter Instagram Youtube
GÜNCEL SİYASET DÜNYA MEDYA MAGAZİN SPOR YAZARLAR RÖPORTAJLAR PORTRELER ANKARA KULİSİ FOTO GALERİ VİDEO GALERİ KÜLTÜR SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ANALİZ TEKZİP
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Copyright © 2024 Turktime